top of page

볼보 승용차 New PDI 센터 (2023)

포르쉐 PDI Center (2020)

포드 PDI Center (2019)

테슬라, 에스턴마틴 PDI Center (2019)

평택 CNST 현대상용차 정비센터 (2018)

제규어 랜드로버 PDI Center (2018)

만 트럭 PDI Center (2016)

마세라티 페라리 PDI Center (2015)

VOLVO 트럭 PDI Center(2013)

BMW PDI Center (2011)

평택 당진항 7부두 방진형 창고 (2011)

평택 PROJECTS

bottom of page